Inl?sning av byggnadsplatser f?r fritids?ndam?l

1.3.2021

Stadsfullm?ktige har 25.2.2021 beslutat att det f?r arrendetagare blir m?jligt att inl?sa sin byggnadsplats f?r fritids?ndam?l. Staden kommer inte att p?b?rja behandlingen av inl?snings?renden innan fullm?ktiges beslut vunnit laga kraft. Besv?rstiden g?r ut 6.4.2021.

En innehavare till ett ikraftvarande, giltigt arrendekontrakt kan anh?lla om inl?sning av ?gander?tten till det outbrutna markomr?de som utg?r byggplatsen f?r fritids?ndam?l hos staden.

S?kanden ska sj?lv ans?ka om inl?sning hos staden och ans?kan riktas till tekniska avdelningen. D? ans?kan om inl?sning inl?mnats ?r det en process som inleds och inl?sningsf?rfarandet sker enligt de av stadsfullm?ktige 19 § 25.2.2021 fastst?llda principerna.

 

F?r ytterligare information om inl?sen kontaktas:

Karttekniker Ann-Helene Skata tel. 06-7856212 ann-helene.skata@nykarleby.fi eller

Lantm?teriingenj?r Ann-Catrine Blomqvist tel. 06-7856211 ann-catrine.blomqvist@nykarleby.fiG? till "Aktuellt"